Centrum Jana Pawła II

Zamierzeniem organizatorów jest pogłębienie dyskusji na temat wychowania, które stanowi jeden z podstawowych problemów w dzisiejszym zmieniającym swe podłoże aksjologiczne świecie. Jest ono także tym modelem postępowania, które warunkuje podmiotowe i przedmiotowe podejście do człowieka jako jednostki społecznej. Na tym gruncie utrwaliły się w dziejach pewne postawy i normy, które mają swoje zakorzenienie w treściach religijnych i uwarunkowaniach kulturowych oraz prawnych.

Będąc świadomymi, że wychowanie fizyczne, społeczne i kulturalne jest powszechnie prawidłowo rozumiane skupiamy się na wychowaniu moralnym, religijnym i prawnym, które nastręczają więcej trudności. Analiza zakresów wychowania ma stać się podstawą do zrozumienia i skuteczniejszego realizowania wychowania.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Prawo jako wychowawca. Wychowanie do prawa”


29.03.2017 r.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, ul. Bursaki 12, Lublin
AULA

 

9.00 Otwarcie konferencji
Ks. dr Krzysztof Podstawka – Koordynator Konferencji
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk –Przewodniczący Komitetu Naukowego

Panel Pedagogiczno-Społeczny
Prowadzenie: ks. dr Krzysztof Podstawka
9.15 – 9.25 –  ks. dr Maciej Kubala (Instytu Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein w Zielonej Górze)
    „Wychowanie jako postulat prawdy obiektywnej w pozytywistycznym dyskursie prawnym”
9.25 – 9.35 – mgr Damian Skowron (UKSW w Warszawie)
    „Rola Internetu w procesie wychowania młodzieży”
9.35 - 9.45 – ks. dr Krzysztof Pokorski (WSAP w Szczecinie)
    „Rodzina jako miejsce realizacji prawa do wychowania”
9.45 – 9.55 – Karolina Głowacka (UMCS w Lublinie)
    „Prawo dziecka do wychowania w rodzinie”
9.55 – 10.05 – Milena Gwara (UWM w Olsztynie)
    „Wychowanie do życia w rodzinie – zakres i obowiązki nauczycieli”
10.05 – 10.15 – mgr Katarzyna Kowalska (UWM w Olsztynie) i mgr Katarzyna Pawłowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
    „Rola i zadania nauczyciela jako wychowawcy – pedagogiczne i prawne aspekty wychowania”
10.15-10.25 Filip Jabłoński (UWM w Olsztynie)
    „Prawa i obowiązki kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży”
10.25-10.35 Dyskusja
Przerwa kawowa

Panel Prawa rodzinnego i cywilnego
Prowadzenie: mgr lic. Magdalena Tuszyńska
10.45 – 10.55 Konrad Węgliński (KUL w Lublinie)
    „Opiekun a kurator na gruncie KRiO – analiza prawnoporównawcza”
10.55 -11.05 Amalia Habib (Uniwersytet Łódźki)
„Ignorantia iuris nocet – czy obywatel ma obowiązek znać wszystkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego? Analiza aspektów normatywnych i aksjologicznych”
11.05-11.15 mgr Mateusz Fąfara (UP JP II w Krakowie)
    „Konstytucyjne prawo do wychowania dzieci”
11.15-11.25 mgr Natalia Tończyk (UMK w Toruniu)
    „Prawo naturalne jako pierwotny katalog zasad moralnych i prawnych i jego rola w wychowaniu”
11.25-11.35 mec. Dr Michał Boczek
    „Komornik przedsiębiorca – urzędnik czy funkcjonariusz publiczny?”
11.35-11.45 – ks. dr Lesław Krzyżak (Stowarzyszenie Kanonistów Polskich)
    „Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa w archidiecezji przemyskiej”
11.45-11.55 mgr lic. Małgorzata Oroń (KUL w Lublinie)
Przestępstwo „dzieciobójstwa” w przepisach prawa państwowego i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
11.55 – 12.05 mgr lic. Magdalena Tuszyńska (KUL w Lublinie)
„Wychowanie dziecka fundamentem prawa i obowiązku rodziców”


12.05-12.15 mgr lic. Martyna Pereta (Kancelaria adwokacka adw. Macieja Miłosza)
    „Walor prawny autorytetu rodziców w wychowaniu dziecka w przepisach Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego)
Dyskusja12.15-12.25
Przerwa kawowa

Panel Prawa karnego
Prowadzenie: mgr lic. Małgorzata Oroń
12.35 – 12.45 mgr Katarzyna Kunc (Uniwersytet w Białymstoku)
    „Wychowawcze oddziaływanie wobec nieletnich sprawców czynów karalnych”
12.45-12.55 mgr Anna Kledyńska (UWM w Olsztynie)
    „Prewencyjna rola kary wymierzanej sprawcom przestępstw”
12.25-13.05 mgr Małgorzata Żukowska (UMK w Toruniu)
    „Wychowawcza funkcja kary wymierzanej młodocianemu sprawcy przestępstwa”
13.05-13.15 mgr Adrianna Tymieniecka-Cichoń (UWM w Olsztynie)
    „Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich jako jedno z narzędzi zwalczania demoralizacji”
13.15-13.25 mgr Grzegorz Ćwikliński (UWM w Olsztynie)
„Wychowanie poprzez karanie? Wychowawczy charakter kar kanonicznych wymierzanych duchownym”
13.25-13.35 Oskar Szczęsny (Uniwersytet Śląski) i Michał Wręczycki (Uniwersytet Śląski)
    „Stosowanie kar przez rodziców w prawie polskim”
13.35-13.45 Michał Wróblewski (UMCS w Lublinie) i Dagna Kozub (UMCS w Lublinie)
    „Wpływ zaostrzenia prawa na poziom przestępczości w społeczeństwie”
13.45-13.55 mgr Vitalii Mazurenko (KUL w Lublinie)
    „Subiektywność w rozumieniu prawa i niebezpieczeństwo instrumentalizacji praw człowieka”
13.55-14.10 Dyskusja
Zakończenie konferencji


Organizator: Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Współorganizator:  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Komitet naukowy:
Ks. prof. zw. dr hab. Jan Zimny
Ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. KUL
JE Ks. Bp dr hab. Artur G. Miziński
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk – Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
Dr hab. Piotr Telusiewicz
Ks. dr Krzysztof Podstawka
Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Dr Justyna Krzywkowska

Komitet Organizacyjny:
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Ks. dr Krzysztof Podstawka
Mgr lic. Małgorzata Oroń - sekretarz Konferencji
Mgr lic. Magdalena Tuszyńska – sekretarz Konferencji

Patronat Honorowy:
Centrum Jana Pawła II w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
JE Abp dr hab. Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski
JE Bp dr hab. Artur G. Miziński - Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji       Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
dr hab. Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski
adw. Maciej Miłosz - Sędzia Trybunału Stanu
Międzynarodowa Rada Pedagogów Katolickich w Rużomberku
Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty

Patronat Medialny:
TK Niedziela